सुविधा

१. साप्तहिक बाजार भाव

२. कृषि तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाण

३. कृषि संलग्न जोड धंदे वा व्यवसायावर मार्गदर्शन

४. कृषि विषयक समस्यावर मार्गदर्शन