कृषि विषयक संस्था

अ.क्र.  Name Department/scheme विभागाचे योजनेचे नाव Websites 
1 Revenue and Forest Department, Maharashtra Goverment महसूल आणि वन विभाग, महाराष्ट्र शासन https://www.mahabhulekh.maharashtra.gov.in
2 Maharashtra Goverment  महाराष्ट्र शासन https://www.maharashtra.gov.in
3 Agriculture Department, Maharashtra Goverment कृषि विभाग, महाराष्ट्र शासन http://krishi.maharashtra.gov.in/
4 Maharashtra Agriculture Industry Development Corporation महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळ http://www.maidcmumbai.com/home
5 Appale Sarkar Portal Maharashtra Goverment आपले सरकार पोर्टल महाराष्ट्र शासन https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in/en
6 Mahabeej महाबीज http://www.mahabeej.com/Home.php
7 Participatory Guarantee System for India (Decentralized Organic Farming Certification System) भारतासाठी भागधारक हमी योजना
विकेंद्रीकृत सेंद्रीय शेती प्रमाणन प्रणाली
http://www.pgsindia-ncof.gov.in/
8 Kisan Portal किसान पोर्टल http://farmer.gov.in/
9 National Portal on Mechnisation and Technology राष्ट्रीय यांत्रिकीकरण आणि तंत्रज्ञान पोर्टल http://farmech.gov.in/
10 Scheme of Agriculture  for SC and ST candidate Registration अनुसूचित जाती आणि जमाती उमेदवार नोंदणीसाठी कृषिची योजना https://agriwell.mahaonline.gov.in/
11 National Food Security Mission राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा मोहीम http://www.nfsm.gov.in/
12 National Horticulture Mission, National Portal राष्ट्रीय फळबाग मोहीम, राष्ट्रीय पोर्टल http://nhm.nic.in/
13 Vasundhara Watershed Development Agency वसुंधरा पाणलोट विकास अभिकरण http://mahaiwmp.gov.in/
14 Maharashtra Agriculture Census महाराष्ट्र कृषि जनगणना http://mahaagcensus.gov.in/
15 Goverment Recepit Accounting System शासकीय जमा लेखा प्रणाली https://gras.mahakosh.gov.in/echallan/
16 VASANTRAO NAIK Maharashtra Agriculture Traning Institute वसंतराव नाईक महाराष्ट्र कृषि प्रशिक्षण संस्था https://vanamati.gov.in/
17 Ministry of Food of Processing Industries, Goverment of India प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार http://mofpi.nic.in/
18 Micro-Irrigation Scheme Implementation, Department of Agriculture, Goverment of /maharashtra सूक्ष्म सिंचन योजना अंमलबजावणी, कृषि विभाग http://mahaethibak.gov.in/
19 Agri Input licence, Department of Agriculture, Goverment of Maharashtra कृषि निविष्ठा परवाना, कृषि विभाग, महाराष्ट्र शासन http://mahaagriiqc.gov.in/
20 Rainfall Recording and Analysis, Department of Agriculture, Goverment of Maharashtra पावसाच्या पाण्याचे रेकॉर्डिंग आणि विश्लेषण, कृषि विभाग http://maharain.gov.in/
21 Geo tagging RKVY, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare भू-टॅगिंग आरकेव्हीवाय, कृषि आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय http://bhuvan.nrsc.gov.in/governance/rkvy/
22 Crop Pest Surveillance and Advisory Project (CROPSAP) – Maharashtra पीक कीड पाळत ठेवणे आणि सल्लागार प्रकल्प (क्रॉपसप) – महाराष्ट्र http://www.ncipm.org.in/cropsap2015/login.aspx
23 Mision for Intigrated Development of Horticulture MIDH एकात्मिक उद्यानविद्या विकास अभियान http://midh.gov.in/
24 MIDH Application website MIDH अनुप्रयोग वेबसाइट अर्ज प्रणाली http://hortnet.gov.in/
25 National Horticulture Mission , Maharashtra State, Portal राष्ट्रीय उद्यान अभियान महाराष्ट्र राज्य, पोर्टल http://mahanhm.gov.in/nhmweb/index.php
26 National Horticulture Board राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळ http://nhb.gov.in/Default.aspx
27 NABARD – National Bank For Agriculture And Rural Development नाबार्ड – राष्ट्रीय कृषि आणि ग्रामीण विकास  बँक https://www.nabard.org/
28 Mahatma Gandhi National Rural Employment Gurantee Act महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा http://www.nrega.nic.in/netnrega/home.aspx
29 Maharashtra Employment Guarantee Scheme महाराष्ट्र रोजगार हमी योजना https://mahaegs.maharashtra.gov.in
30 “Jalyukt Shivar Abhiyaan” “जलयुक्त शिवार अभियान” http://mrsac.maharashtra.gov.in/jalyukt/
31 Magel tyala shettale, bordy, vihir, मागेल त्याला शेततळे/बोर्डी/विहीर https://egs.mahaonline.gov.in/
अ.क्र.  website related to Agriculture  कृषि विषयक वेबसाईट  वेबपेज 
For Indian Agriculture College/Universities News कृषि विद्यापीठ व महाविद्यालय च्या बातम्या http://agricollegenews.com/
Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare कृषि मंत्रालय, भारत सरकार http://agricoop.nic.in/
For Agriculture Insurance पंतप्रधान कृषि पिक विमा योजना http://agriinsurance.com/
For Indian Agriculture Retailers कृषि विक्रेते http://agriretailers.com/
For AgTech News कृषि तंत्रज्ञान बातम्या http://agtechnews.com/
Farmers’ Portal शेतकरी पोर्टल http://farmer.gov.in/
mKisan (Help through mobile messaging for farmers) एम किसान वेबसाईट http://mkisan.gov.in/
Ministry of Rural Development ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार http://rural.nic.in
Agri Watch http://www.agriwatch.com
१० Agricultural and Processed Food Products Exports Development Authority (APEDA) अपेडा http://www.apeda.gov.in
११ Central Food Technological Research Institute (CFTRI) केंद्रीय अन्न तंत्रज्ञान संशोधन संस्था http://www.cftri.com
१२ Department of Biotechnology जैव तंत्रज्ञान विभाग, भारत सरकार http://www.dbtindia.nic.in
१३ Ministry of Environment and Forests पर्यावरण व वन मंत्रालय, भारत सरकार http://www.envfor.nic.in
१४ Department of Fertilizers खते विभाग, भारत सरकार http://www.fert.nic.in
१५ Fertilizer Association of India भारतीय खते संघ http://www.fertindia.com
१६ Indian Farmers Fertilizers Cooperative Ltd (IFFCO) इफको http://www.iffco.coop
१७ Department of Food Processing अन्न प्रक्रिया मंत्रालय, भारत सरकार http://www.mofpi.nic.in
१८ National Fertilizers Limited राष्ट्रीय खते मर्या. नॅशनल फर्टिलायझर्स लिमिटेड http://www.nationalfertilizers.com
१९ National Bureau of Plant Genetic Resources (NBPGR) नॅशनल ब्युरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज http://www.nbpgr.delhi.nic.in
२० Ministry of Water Resources जलसंपदा मंत्रालय, भारत सरकार http://www.wrmin.nic.in